Cxense Display
Gå til hovedmeny

Fuglekassekamera

Sjekk opp vår demonstrasjonsside for fuglekassekameraer.


Bla i vår vinterkatalog

Kjøp gavekort!


Korona informasjon - Natur og Fritid
Vi tar i mot bestillinger i vår nettbutikk og sender varer som vanlig. Vi følger daglig opp våre transportører Postnord og Posten og sporingen av alle utsendte pakker nøye. Så lenge pakkene kommer fram som normalt vil vi fortsette driften på vanlig måte.
Mer informasjon finner du her

Flora og Vegetasjon langs Alna og Tokerudbekken      Tilbud nå kr 49 – før kr 380 

- Vurdering av verneverdi og skjøtsel

Pris: 49
Frakt på varen: 59,-
Publiser på FaceBook!
Tilgjengelighet: 7 på lager
Resultatene av en treårig botanisk undersøkelse langs Alna og Tokerudbekken i Oslo, der naturverdiene langs vassdraget er vurdert. Undersøkelsen har gitt 374 karplanter og 428 sopparter som resultat, der 19 er rødlistet. Fin oversikt.
Varenummer863232
Forlag/produsentFriluftsetaten, Oslo Kommune
ForfatterBendiksen & Bakkestuen
Utgivelsesår2000
Antall sider203s
Fotos - illustrasjoner16 kart, illustrert i farger
InnbindingRingbundet
ISBN8292205039
SpråkNorsk

De som kjøpte Flora og Vegetasjon langs Alna og Tokerudbekken kjøpte også
Floraen i Øvre Eiker
Pris: 29
Nordens Trollsländor
Pris: 376
Bærnett liten
Pris: 129
Sveriges Fjärilar
Pris: 480
Fuglekasse til meis
Pris: 160
Insektnål nr 1
Pris: 79
Insektnål nr 3
Pris: 82
Storfugl - orrfugl - jerpe
Pris: 298
Insektnål nr 000
Pris: 96
Forlagets info

NINA har i perioden 1998-2000 gjennomført en botanisk undersøkelse av Alna og Tokerudbekken på oppdrag fra Oslo kommune v/Park- og idrettsvesenet. Hovedformålet har vært å kartlegge botaniske verdier inkludert sopp og lav, slik at naturverdier ikke skal bli ødelagt eller komme til skade ved etablering av turvei/tursti eller andre tiltak knyttet til etatens virksomhet.
Det ble tatt utgangspunkt i Park- og idrettsvesenets inndeling av vassdraget i 16 parseller. Hele undersøkelsesområdet ble delt i 352 relativt homogene enheter mht vegetasjonsforhold, kontinuitet og kulturpåvirkning, slik at disse delområdene også vil kunne fungere som forvaltningsmessige behandlingsenheter. Med dette som grunnlag er det foretatt vegetasjonskartlegging av hele området, med revisjon og oppdatering av tidligere vegetasjonskartlagte arealer. Videre er alle delområdene klassifisert mht grad av kontinuitet og uberørthet/påvirkning, og det er gjort avmerking for hhv forsøpling, tømming av hageavfall og om det er foretatt utfylling eller annen masseforflytning.
For hver parsell er flora og vegetasjon beskrevet. Under kapitlet om kulturpåvirkning er det tatt med alle tilgjengelige kulturhistoriske data som antas å ha hatt betydning for dagens vegetasjonsbilde og landformer. I denne forbindelse er det foretatt en rekke personintervjuer. Videre er hhv forsøpling og forurensning, samt verneverdi behandlet i egne underkapitler.
Mengdemessig viktige karplanter, moser og storsopp er rutinemessig notert og referert fra alle viktige områder. Det er gjort detaljerte registreringer av karplanter og sopp for en rekke delområder, med hovedvekt på de med høyest vurderte naturverdi. Disse er opplistet i tabeller under hver parsell. Ved hjelp av en tre-trinns skala er det gjort en botanisk totalevaluering av delområdene.
Spesielt interessante karplantearter, samt en generell beskrivelse av områdets soppflora er gitt i egne kapitler.
Et viktig punkt for evaluering av områdene har også vært registrering av truete og sårbare arter. Det ble funnet til sammen 19 arter på rødlista, alle sopper, på 37 lokaliteter. Til sammen ble det registrert 374 karplantearter og 428 sopparter for hele undersøkelsesområdet. 19 ulike vegetasjonsenheter er kartlagt. Særlig høy grad av kontinuitet synes å være knyttet til mye av gråor-heggeskogen, som er den mest utbredte vegetasjonstypen i de fuktigste og mest elvenære delene av landskapet. For øvrig inngår en del edellauvskog i form av alm-lindeskog og gråor-askeskog. Mye av lauvskogen utgjøres også av yngre suksesjonsstadier dominert av særlig selje og osp på forstyrrete arealer under gjenvoksning. Det er også noen fine utforminger tilbake av gammel hagemarkskog, bl.a karakterisert av høyvokste bjørker og et urtesjikt preget av tidligere beiting. Lågurtgranskog inngår enkelte steder. En karakteristisk vegetasjonstype er også åpen strandeng, dominert av bl.a høyvokste grasarter.
Det har under arbeidets gang - spesielt ved å sammenholde artssammensetning og lokalhistoriske data - vært mulig tilnærmet å identifisere gjenværende åpne kulturlandskap med stor grad av kontinuitet. Det har samtidig utkrystallisert seg et sett indikatorarter for kontinuitetstilstanden. For storparten av de aktuelle arealene opphørte beite/åkerbruk for 30-50 år siden. Ti av 23 aktuelle arealer er klassifisert til høyeste naturverdi.
Det er viktig at man ved forvaltningen av arealene langs vassdraget skiller klart mellom de gamle kontinuitetsengene (G4a, G12c) og de sekundære og mer ugraspregete engene (I2), de siste pr idag i arealmessig overvekt. Argumenter for dette har bakgrunn både i botanisk, geomorfologisk og estetisk verdi. Den geomorfologiske verdien ligger i at disse områdene representerer restene av det opprinnelige leirbakkelandskapet med bl.a flere dype raviner intakt. Estetisk ligger verdien i at de aktuelle arealene utgjør særlig vakre blomsterenger (f.eks. hundekjeks, skogstorkenebb, engsoleie, ryllik). Disse engene bør i utgangspunktet bevares i dagens tilstand mot utbygging eller annen endret arealbruk, men her ligger det også vel til rette for gjenopptakelse av beiting av ku, evt sau eller hest. Dette ville bringe bybarn i større kontakt med dyr og styrke bevisstheten om områdets minst tusenårige historie som jordbruksbygd. Det er gitt anbefalinger om arealer som kan egne seg for dette.
Anbefaling med hensyn til turveitrasé og turveitype for de ulike parseller er gitt som vedlegg 1. Områder gitt høyeste naturverdi (3) bør normalt forvaltes som nøkkelbiotoper uten direkte inngrep. Generelt er eksisterende turveistandard gjennom Svartdalen og i området Bleikevollen fremhevet som optimal med hensyn til skånsomhet overfor vegetasjon og landskapsformer (og også opplevelsesverdien av disse). For noen strekninger er det kun anbefalt sti av aller enkleste type. Nordover fra Kalbakkbrua er et eksempel på en turveistrekning gjennom verdifullt naturområde hvor det gis anbefaling om å gjøre turveien smalere. Inngrep/massedeponering langs sidene av traséene bør unngås for å hindre etablering av burot og andre uønskete ugrasarter.
Storparten av de gjenværende naturarealer som ligger opp til vassdraget er i dag sikret i form av regulert friområde. Det samme gjelder restene av gammelt kulturlandskap i form av gras- og urterike, åpne enger. Det er likevel enkelte arealer med høy verdi som fortsatt ikke er sikret. Disse er registrert og vurdert som en del av undersøkelsesområdet, og framgår ved sammenlikning av kartvedlegg og etatens tiltaksplankart. Et gjenværende ravinert lauvskogsareal på Alfaset hvor elva kan åpnes på del av en lengre lukket strekning, bør reguleres til friareal.
I noen av parsellene er flere ulike delområder av skog med høy naturverdi gruppert sammen, og de danner en kombinasjon av vegetasjonstyper som samlet representerer et spesielt høyt biologisk mangfold mht arter, inkludert forekomst av rødlistearter, og vegetasjonsutforminger. Disse områdene bør i særlig grad skjermes mot inngrep, inkludert etablering av nye eller utvidete turveier. Her skal særlig nevnes (rekkefølge nedenfra):
1) Svartdalen (dalbunn og sørvendte lier). Parsell 1 Svartdalen: A1, 4-6, 8,12 (figur 2, 3, vedl. 3)
2) "Nylandskogen" ( del av Nedre Furuset). Parsell 7 Kjelsrud/Leirdal/Nedre Furuset: F16,18-20, 22-24 ( F25, 26, 46, 49, 47/L8, L10) (figur 9, 11, vedl. 3)
3) Grorud prestegårdsskog. Parsell 9 Nedre Grorud/Kalbakken: H31, 34-36 (Dette og neste samleområde er forbundet med eng, H39, som har elementer av rik ødeeng) (figur 14, vedl. 3)
4) Skog ved Groruddammen. Parsell 9 Nedre Grorud/Kalbakken: H27,41,42 (figur 15, vedlegg 3)
5) "Hukenskogen". Parsell 11 Ammerud: K37-46 ( sammenheng med rik ødeeng, K50) (figur 19, vedl. 3)

Alle fem områder inneholder rødlistete arter og bør generelt forvaltes som nøkkelbiotoper.De som søkte Flora og Vegetasjon langs Alna og Tokerudbekken søkte også
Nikon Monarch 3 8x42
Pris: 2499
Meisekasse i betongtre (2M)
Pris: 398
Leica Geovid 8x56 HD-B 3200.COM
Pris: 37470
Carl Zeiss Corduraveske Conquest x30
Pris: 250
Dramsglass 16 dr (57 ml)
Pris: 690
Lenscoat Canon 24-70L f/2.8 II
Pris: 1262
Swarovski Okulardeksel til Habicht GA
Pris: 50
Forsterkerantenne 500m-1000m
Pris: 1790
Where to Watch Birds in Central America and the Caribbean
Pris: 295
Leica Geovid 10x42 HD-B 3200.COM
Pris: 34060Nof Travel

Klikk her for å gå til kartsøk!

Klikk her for å vise alle varer på tilbud!

10 mest solgte bøker
Nordens fjärilar Fuglesang (kompakt)
Gyldendals store fugleguide og Norske fugler Skyddsvärd skog
Piip-show Hvem er den lille fuglen der?
Sveriges Fjärilar Bärfisar i Sverige
Nordeuropas svampe - 2 bind Poroid Fungi of Europe

Facebook

Følg Natur og Fritid på
facebook.com/naturogfritid

Twitter

www.twitter.com/naturogfritid